فروشنده:چندتا گرفتی؟

من:یه خیلی

فروشنده:چجوری از اون بالا گرفتی؟

من:به سختی

فروشنده:چیزی رو هم ریختی؟

من:نمیدونم

من:چندتا شد

فروشند:یه خیلی

من:هرکدوم دونه ای چقده؟

فروشنده:نمیدونم

من:پس چجوری حساب کردید؟

فروشنده:به سختی!!!!!!!

من:surpriseangrycrying

فروشنده:cheekycheeky

بقیه فروشنده ها:indecisionsurpriselaugh

منبع : پناهگاه |فروشنده تپل دوست داشتنی
برچسب ها : فروشنده